top of page

​Điều khoản dịch vụ

Thỏa thuận về Điều khoản Dịch vụ (“Thỏa thuận”) sẽ hình thành hợp đồng có giá trị pháp lý ràng buộc giữa Công ty TNHH MANABIE VIỆT NAM (Manabie Vietnam Co., Ltd) (“Manabie”, “chúng tôi”) và bạn (“Bạn”, “Người sử dụng” hoặc “Thành viên”) – khách hàng truy cập hoặc thành viên trên nền tảng Manabie.

Thông qua việc truy cập vào nền tảng của chúng tôi hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong các dịch vụ của chúng tôi, Người sử dụng xác nhận chấp thuận các điều khoản được nêu trong Thỏa thuận về Điều khoản dịch vụ này. Nếu Người sử dụng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số những điều khoản này, chúng tôi khuyên bạn nên rời khỏi nền tảng ngay lập tức và Manabie sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hợp đồng nào đối với quyền truy cập của Người sử dụng.

​Điều I . Định nghĩa

Trong thỏa thuận này thì những cụm từ diễn đạt sau đây có nghĩa như được nêu dưới đây:

​Điều II . Điều kiện đăng ký

Manabie chỉ dành cho các đối tượng Người sử dụng truy cập:

 1. Từ đủ mười tám (18) tuổi trở lên và có năng lực dân sự  hành vi dân sự đầy đủ để tham gia vào hợp đồng có giá trị ràng buộc để sử dụng Dịch Vụ Manabie

 2. Từ đủ mười lăm (15) tuổi đến dưới mười tám (18) tuổi với năng lực dân sự  hành vi dân sự đầy đủ và có sự đồng ý từ cha mẹ hoặc người giám hộ của người sử dụng chịu trách nhiệm theo thỏa thuận này

 3. Từ đủ sáu (6) tuổi đến dưới mười lăm (15) tuổi thì cha mẹ hoặc người giám hộ của người sử dụng tham gia vào thỏa thuận cần thiết liên quan đến việc sử dụng dịch vụ Manabie, trong trường hợp này họ phải điền vào mẫu đăng ký thích hợp, đọc và đồng ý ràng buộc theo thỏa thuận này như thể họ là thành viên

 4. Nhỏ hơn 6 tuổi và cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý giám sát việc người sử dụng truy cập sử dụng dịch vụ Manabie, trong trường hợp này họ phải hoàn thành mẫu đăng ký thích hợp, đồng thời đọc và đồng ý chịu sự ràng buộc của thỏa thuận như thể họ là thành viên.

 5. Bất kỳ đăng ký nào có phí dịch vụ phải trả từ bên thứ ba cho người sử dụng chưa đủ tuổi (dưới mười tám tuổi) sẽ phải có xác nhận của cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi cấp quyền truy cập dịch vụ Manabie.

Chúng tôi, với quyền quyết định cao nhất và không cần phải thông báo trước, có thể cho phép hoặc tạm dừng hoặc hủy việc Sử Dụng Dịch Vụ Manabie cho bất kỳ bên nào vì bất kỳ lý do nào chúng tôi cho là phù hợp. Chỉ Thành viên mới có thể sử dụng Dịch Vụ Manabie và tải tài liệu lên Manabie.

​Điều III . Bảo đảm của người sử dụng

Thông qua việc sử dụng Dịch vụ Manabie, Người sử dụng cam đoan và bảo đảm rằng:

 1. Tất cả thông tin đăng ký mà Người sử dụng cung cấp (bao gồm cả xác thực danh tính, tình trạng, cho dù là giáo viên hoặc học sinh) là trung thực và chính xác

 2. Người sử dụng phải cung cấp tên hợp pháp, đầy đủ, địa chỉ email và số điện thoại hợp lệ mà thông qua đó chúng tôi sẽ có thể liên lạc với Người sử dụng và bất kỳ thông tin nào khác được yêu cầu như một phần của quy trình đăng ký của chúng tôi nhằm thiết lập tư cách thành viên hợp lệ

 3. Người sử dụng sẽ phải duy trì tính chính xác của các thông tin này

 4. Việc Người sử dụng sử dụng dịch vụ Manabie là không vi phạm bất kỳ điều luật hoặc quy định hiện hành nào

 5. Tài khoản của Người sử dụng có thể bị chấm dứt và các dữ liệu có thể bị xóa mà không có cảnh báo, nếu chúng tôi tin rằng Người sử dụng chưa đủ mười tám (18) tuổi và cha mẹ, người giám hộ của người sử dụng không tham gia vào thỏa thuận này, hoặc người sử dụng không có sự đồng ý của ba mẹ, hoặc việc sử dụng dịch vụ Manabie không được giám sát bởi cha mẹ hoặc người giám hộ, hoặc nếu Người sử dụng vi phạm điều khoản bảo đảm này theo bất kỳ cách nào. Chỉ có con người mới được phép đăng ký thành viên, Ro-bot hoặc đăng ký tự động sẽ không được cho phép và sẽ bị xóa tài khoản mà không được thông báo trước.

​Điều IV . Nội dung và hành vi bị cấm và trách nhiệm thành viên

Người sử dụng không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi để vi phạm bất kỳ luật nào thuộc bất kỳ khu vực tài phán nào, bao gồm luật bản quyền, các luật về sở hữu trí tuệ khác, quy định pháp luật về bôi nhọ uy tín và danh dự, quyền bảo mật thông tin cá nhân và công khai liên quan đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Người sử dụng đồng ý sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp hoặc phá vỡ Dịch vụ của Manabie hoặc các máy chủ hoặc hệ thống mạng sử dụng liên quan đến Dịch vụ của Manabie.

Bạn sẽ không sử dụng Dịch Vụ của Manabie để:

 1. Vi phạm hoặc thúc đẩy vi phạm đối với bất kỳ quy định pháp luật tại địa phương, bang, quốc gia hoặc quốc tế, hoặc bất kỳ quyền của bất kỳ người hoặc tổ chức nào

 2. Quấy rối bất kỳ người nào hoặc lợi dụng họ dưạ trên cách thức về tình dục, chủng tộc, tôn giáo hoặc bạo lực

 3. Thu thập hoặc khai thác dữ liệu (bao gồm cả mật khẩu) về người khác mà không có sự cho phép rõ ràng của người đó

 4. Làm hại người chưa thành niên hoặc người khác dưới bất kì hình thức nào

 5. Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc xuyên tạc mối quan hệ của Người sử dụng với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn cả chúng tôi , giả mạo hoặc thao túng các ký hiệu định dạng đối với bất kỳ Nội dung nào có sẵn thông qua dịch Vụ của Manabie

 6. Cam kết, tiếp tục hoặc thúc đẩy bất kỳ hành vi phạm tội hoặc xâm hại nào

 7. Dùng thủ đoạn hoặc sửa đổi, hoặc cố gắng làm như vậy hoặc khuyến khích hoặc hỗ trợ bất kỳ người nào khác làm điều đó với bất kỳ công nghệ hoặc phần mềm bảo mật nào là một phần của dịch Vụ của Manabie

 8. Mạo danh hoặc cố gắng mạo danh là Thành viên, cá nhân hoặc tổ chức khác

 9. Sử dụng tài khoản, tên người sử dụng hoặc mật khẩu của Người sử dụng khác bất kể thời gian nào hoặc tiết lộ mật khẩu của cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào truy cập vào tài khoản của người sử dụng

 10. Sử dụng bất kỳ thông tin nào có được từ Dịch Vụ của Manabie để quấy rối, lạm dụng hoặc xâm hại cá nhân hoặc tổ chức khác hoặc cố gắng làm như vậy

 11. Tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc sử dụng vi-rút, các rô-bốt phần mềm, sâu máy tính hoặc bất cứ mã máy tính, tệp hoặc chương trình nào làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính nào, hoặc cho phép sử dụng hoặc truy cập trái phép vào máy tính hoặc mạng máy tính

 12. Thực hiện bất kỳ việc sử dụng tự động nào của hệ thống, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn, sử dụng các tập lệnh để tạo hoặc đăng nội dung

 13. Can thiệp, gây rối hoặc tạo các ngăn cản không đáng có cho dịch vụ của Manabie

 14. Chấp nhận thanh toán hoặc trao đổi bất cứ thứ gì có giá trị từ người thứ ba để đổi lấy việc Người sử dụng thực hiện bất kỳ hoạt động thương mại nào thông qua việc sử dụng Manabie trái phép hoặc không được cho phép thay mặt cho người đó

 15. Sử dụng Manabie theo cách không phù hợp với bất kỳ và tất cả các luật và quy định hiện hành

Chúng tôi bảo lưu quyền kiểm tra và tiến hành các hành động thích hợp (bao gồm cả thủ tục tố tụng) đối với bất kỳ ai, theo quyết định của chúng tôi, vi phạm quy định này, bao gồm nhưng không giới hạn, xóa Nội dung vi phạm khỏi Dịch Vụ của Manabie và chấm dứt các tài khoản của người vi phạm.

​Điều V . Truy cập  vào Manabie

Người sử dụng sẽ không được truy cập Manabie bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài giao diện do Manabie cung cấp để sử dụng khi truy cập Dịch Vụ của Manabie trừ trường hợp được ủy quyền cụ thể trong một thỏa thuận riêng bằng văn bản.

​Điều VI . Tài khoảng Manabie của người sử dụng và dữ liệu
 1. Nếu Người sử dụng tạo tài khoản Manabie, người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì bảo mật tài khoản và dữ liệu của mình và cho tất cả nội dung được tải lên và mọi hoạt động liên quan đến tài khoản của người sử dụng ngay cả khi nếu nội dung và/hoặc hoạt động được tạo, được tải lên hoặc tiến hành bởi một số bên thứ ba đã có quyền truy cập vào tài khoản của người sử dụng

 2. Số tiền của gói dịch vụ (nếu có) và các dịch vụ trong gói dịch vụ phải trả có thể được thay đổi vào từng thời điểm thông qua một thông báo trước tới bạn trên trang web của Manabie. 

 3. Gói dịch vụ có thể được thanh toán bằng các phương thức thanh toán được chỉ định theo từng thời điểm trên trang web của Manabie.

​Điều VII . Nghĩa vụ của thành viên

Tất cả những tuyên bố mà Người sử dụng thực hiện với chúng tôi, bao gồm tất cả những thông tin mà người sử dụng cung cấp, trong quá trình thực hiện đăng ký phải đầy đủ, chính xác và được cập nhật. Chúng tôi sẽ chấm dứt tư cách thành viên nếu người sử dụng vi phạm điều khoản sử dụng, thỏa thuận cấp phép người sử dụng, hoặc tầm nhìn kinh doanh và trang web của chúng tôi. Không được làm hại. Nếu người sử dụng đe dọa chúng tôi hoặc sử dụng các phương thức khác một cách thiếu lịch sự và chuyên nghiệp với bất kỳ nhân viên nào của chúng tôi, chúng tôi sẽ hủy tư cách thành viên của bạn mà không có bất kỳ khoản bồi hoàn nào

Dịch vụ của Manabie và tất cả các nội dung theo Dịch vụ này được cung cấp cho việc sử dụng của thành viên và không được bán lại dưới bất kỳ hình thức nào.

​Điều VIII . Quyền của Manabie

Người sử dụng thừa nhận và đồng ý rằng Manabie và tất cả nội dung chúng tôi cung cấp cho Người sử dụng thông qua dịch vụ của Manabie được bảo hộ bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế hoặc các quyền sở hữu và luật khác. Trừ khi được Manabie hoặc bên thứ ba hợp pháp ủy quyền bằng văn bản, Người sử dụng đồng ý không sửa đổi, thuê, cho thuê, cho mượn, bán, phân phối hoặc tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên toàn bộ hoặc một phần dịch vụ hoặc trên tài liệu khác được tạo bởi hoặc được tải lên dịch vụ của Manabie của chúng tôi. 

Người sử dụng không được sử dụng dịch vụ của Manabie để vi phạm bất kỳ luật nào thuộc bất kỳ khu vực tài phán nào, bao gồm luật bản quyền, luật sở hữu trí tuệ khác và các quyền riêng tư và công khai liên quan đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

​Điều IX . Quyền của người sử dụng

Manabie tuyên bố không có quyền sở hữu đối với bất kỳ Nội dung nào do người sử dụng gửi, tải lên hoặc hiển thị trên hoặc thông qua dịch vụ của Manabie. Người sử dụng hoặc bên thứ ba cấp phép của Người sử dụng, nếu hợp pháp, có thể giữ lại tất cả bằng sáng chế, quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu và bản quyền đối với bất kỳ nội dung nào bạn gửi, tải lên hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Manabie và bạn có trách nhiệm bảo vệ các quyền đó, nếu hợp lệ.

​Điều X . Giấy phép

Chúng tôi có quyền thu thập các Nội dung được cung cấp, đăng tải hoặc hiện thị bởi người sử dụng hoặc thông qua công ty và sử dụng những dữ liệu đó để liên kết với bất kỳ dịch vụ khác do chúng tôi cung cấp. Manabie có quyền từ chối yêu cầu chấp nhận, đăng tải, hiển thị hoặc truyền tải bất kỳ dữ liệu nào.

​Điều XI .  Đối với học viên: Mối quan hệ với giáo viên, Gia sư và Cố vấn học tập

Các Cố vấn học tập và Gia sư của Manabie - như một phần trong công việc của họ - có quyền truy cập vào những thông tin cá nhân của Người sử dụng bao gồm: tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, các giấy tờ cá nhân, và bất kì thông tin cá nhân nào khác.

Các Cố vấn học tập và Gia sư của chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân của Người Sử dụng cho bên thứ ba, tuy nhiên, nếu hành vi này xảy ra, Người sử dụng cần thông báo ngay lập tức tới Manabie tại địa chỉ email: support.vn@manabie.com

​Điều XII.  Chính sách bảo mật của Manabie

​Để biết thông tin về các hoạt động bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, vui lòng xem Chính sách bảo mật quyền riêng tư của chúng tôi tại: https://manabie.com/vn/privacy

Thông qua việc sử dụng Dịch Vụ của Manabie, Người sử dụng thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập, lưu trữ và tiết lộ thông tin tài khoản và bất kỳ nội dung nào liên kết từ tài khoản của Người sử dụng nếu có yêu cầu của pháp luật, hoặc khi chúng tôi tin rằng việc bảo tồn hoặc tiết lộ quyền truy cập đó là hợp lý cần thiết để: 

 1. Tuân thủ theo quy định của luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc thi hành theo yêu cầu của cơ quan nhà nước

 2. Thi hành các điều khoản, bao gồm điều tra vi phạm có khả năng từ dữ liệu đã cung cấp

 3. Phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết vấn đề về gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật (bao gồm, không giới hạn, lọc thư rác)

 4. Bảo vệ khỏi những tác hại ảnh hưởng tới quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Manabie, các thành viên hoặc cộng đồng theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép.

Nếu người sử dụng là học viên, thì người sử dụng cũng thừa nhận rằng điểm của học viên và các thông tin khác về thành tích sẽ được tiết lộ cho giáo viên, gia sư hoặc cố vấn học tập, những người đang cung cấp cho học viên các dịch vụ sử dụng nền tảng Manabie. Manabie có thể xử lý dữ liệu ẩn danh, những dữ liệu này có thể bao gồm các dữ liệu liên quan đến thành tích và những dữ liệu khác về người sử dụng.

Đồng thời Manabie cũng có thể xử lý dữ liệu tổng hợp bao gồm việc cung cấp dữ liệu đó cho bên thứ ba với quyền lợi hợp pháp như cơ quan giáo dục.

Người sử dụng hiểu việc xử lý kỹ thuật và truyền tải dịch vụ của Manabie, bao gồm cả nội dung của người dùng có thể bao gồm việc (a) Truyền tải qua các mạng khác nhau, và (b) thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của các nhà mạng kết nối, thiết bị hoặc dịch vụ.

Người sử dụng cũng đồng thời hiểu và đồng ý rằng quản trị viên có thể truy cập vào tài khoản và dữ liệu của tài khoản đó, và có thể điều chỉnh hoặc chấm dứt quyền truy cập tài khoản và sửa đổi tài khoản của người sử dụng.

​Điều XIII.  Sử dụng tệp dữ liệu (cookie)

Cookies là một tệp dữ liệu nhỏ mà một số trang web ghi vào ổ cứng của Người sử dụng khi truy cập. Tệp dữ liệu nhỏ này có thể chứa thông tin như ID của Người sử dụng mà trang web sử dụng để theo dõi các trang Người sử dụng đã truy cập, nhưng thông tin cá nhân duy nhất mà tệp dữ liệu cookie này có thể chứa là thông tin mà bạn tự cung cấp. Cookie không thể đọc dữ liệu từ ổ cứng của Người sử dụng hoặc đọc các tệp cookie được tạo bởi trang web khác. Khi truy cập thông tin được lưu trữ ở định dạng cơ sở dữ liệu, một phiên bản cookie cơ bản được sử dụng để chuyển câu trả lời đến Người sử dụng, người mà đã đặt ra câu hỏi trước đó.

Tệp dữ liệu cookie trên trang Manabie phục vụ nhiều mục đích chức năng, ví du: chúng được tạo bởi Thông tin máy chủ Internet (dịch vụ dành cho máy chủ chạy trên hệ điều hành Window nhằm cung cấp và lưu trữ trong bộ nhớ trình duyệt, nghĩa là chúng sẽ biến mất sau khi trình duyệt này kết thúc).

​Điều XIV.  Huỷ bỏ

Người sử dụng chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc hủy bỏ tài khoản của mình. Yêu cầu hủy bỏ tài khoản phải được gửi bằng văn bản cho chúng tôi tại địa chỉ: support.vn@manabie.com. Việc hủy bỏ bằng điện thoại hoặc gửi đến bất kỳ địa chỉ email nào khác sẽ không được xem là hợp lệ.

​Điều XV.  Trách nhiệm của người truy cập vào Manabie

Người truy cập có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ bản thân và hệ thống máy tính của mình khỏi vi rút, sâu máy tính, Trojan và các nội dung độc hại hoặc các  nội dung phá hoại khác. Manabie từ chối trách nhiệm trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép đối với mọi thiệt hại từ việc sử dụng của khách hàng.

Khi đăng kí tài khoản và sử dụng dịch vụ của Manabie, Người sử dụng đồng ý và cho phép Manabie có thể chủ động liên hệ, gọi điện tư vấn về các tính năng mới, cách sử dụng dịch vụ và thông tin các gói học của manabie vào bất kì thời điểm nào

​Điều XVI.  Chính sách vi phạm bản quyền

Manabie yêu cầu người khác tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của mình theo Luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam, cũng như việc Manabie tôn trọng bản quyền của người khác. Nếu người sử dụng tin rằng tài liệu được liên kết bởi Manabie vi phạm bản quyền của người sử dụng, chúng tôi khuyến khích bạn thông báo đến Manabie theo chính sách vi phạm bản quyền của chúng tôi.

Nếu thành viên xâm phạm hoặc liên tục vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của Manabie hoặc của những người khác, Manabie có thể, theo quyết định của mình chấm dứt hoặc từ chối quyền truy cập và sử dụng ứng dụng Manabie. Trong trường hợp chấm dứt quyền truy cập, Manabie không có nghĩa vụ hoàn trả bất kỳ khoản thanh toán nào đã được trả trước cho Manabie.

​Điều XVII.  Điều khoảng chung

Chúng tôi có quyền bổ sung nội dung mà chúng tôi cho là phù hợp vào Manabie và Dịch vụ (bao gồm cả nội dung của bên thứ ba, cho dù bên thứ ba có trả tiền cho chúng tôi để được cung cấp thêm tài liệu của họ hay không) theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi. Bất kỳ số tiền thu được từ quảng cáo hoặc các dịch vụ mà Manabie cho phép để cung cấp Manabie và dịch vụ miễn phí đến Người sử dụng và số tiền thu được đó sẽ là của Manabie.

Chúng tôi sử dụng bên thứ ba và các đối tác lưu trữ để cung cấp phần cứng, phần mềm, lưu trữ mạng và công nghệ cần thiết để cung cấp các công cụ và dịch vụ của chúng tôi đến Người sử dụng. 

Người sử dụng không được phép sửa đổi, điều chỉnh, sử dụng lại hoặc lấy dữ liệu từ các công cụ và dịch vụ của chúng tôi hoặc phát tán trang web giả mạo từ bên thứ ba và cho rằng nó được liên kết với trang web của chúng tôi.

Người sử dụng hiểu rằng việc xử lý kỹ thuật và truyền tải dịch vụ, bao gồm dữ liệu của Người sử dụng, có thể được chuyển đổi không bị mã hóa và bao gồm việc truyền qua các mạng khác nhau và/ hoặc sửa đổi nội dung cần thiết để tuân thủ và điều chỉnh nội dung theo các yêu cầu về kỹ thuật của các nhà mạng kết nối hoặc thiết bị.

Thông qua việc sử dụng các công cụ và dịch vụ của chúng tôi, Người sử dụng hoàn toàn đồng ý việc chúng tôi xây dựng ứng dụng của Người sử dụng trên nhiều nền tảng và cho nhiều hệ điều hành điện thoại, ngay cả khi các nền tảng và hệ điều hành điện thoại đó chưa được phát minh, công khai hoặc triển khai. 

Người sử dụng thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể thiết lập các thông lệ áp dụng chung, quy tắc hướng dẫn và giới hạn liên quan đến việc sử dụng nền tảng của chúng tôi và tất cả các công cụ và dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp. 

Người sử dụng đồng ý rằng Manabie không có bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm đối với việc lưu trữ, hoặc xóa hoặc không lưu trữ hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân, dữ liệu hoặc thông tin cá nhân nào. Người sử dụng cũng đương nhiên biết Manabie có quyền đăng xuất tài khoản của Người sử dụng đối với những tài khoản đã hết hạn sử dụng. Thêm vào đó, Người sử dụng cũng biết về việc Manabie có quyền thay đổi các điều khoản và giới hạn chung này bất kỳ lúc nào, theo quyết định riêng của chúng tôi mà có hoặc không có thông báo.

​Điều XVIII.  Những hạn chế liên quan

Các điều khoản này bị vô hiệu khi bị cấm bởi luật pháp địa phương và không Người sử dụng nào có thể sử dụng các công cụ và dịch vụ của chúng tôi trong khu vực pháp lý đó.

​Điều XIX.  Hạn chế và giới hạn của người sử dụng

Người sử dụng không được bán lại hoặc cho thuê lại tài khoản của mình, hoặc cấp quyền truy cập vào tài khoản đó bằng cách tiết lộ mật khẩu cho bên thứ ba.

Chúng tôi không đảm bảo tính bảo mật hoặc quyền riêng tư của bất kỳ thông tin liên lạc hoặc thông tin nào được truyền tải trên hoặc thông qua trang web, dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào được liên kiết với trang web chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư của bất kỳ địa chỉ email nào, thông tin đăng ký hoặc thông tin nhận dạng, lưu trũ dữ liệu, thông tin liên lạc, bí mật thương mại hoặc bất kỳ nội dung nào khác được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi hoặc được truyền thông qua dịch vụ của chúng tôi.

Người sử dụng có thể được cung cấp khả năng chọn mật khẩu và ID của Người sử dụng. Do vậy, bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin đăng ký chính xác, đầy đủ và cập nhật thông tin đăng ký, nếu không tài khoản của Người sử dụng sẽ bị chấm dứt. Người sử dụng không thể lựa chọn hoặc sử dụng ID của Người sử dụng là tên của người khác hoặc sử dụng bất kỳ tên nào mà bạn không được phép sử dụng hợp pháp hoặc tên vi phạm các quyền hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác. Bạn có thể chỉ có một ID Người sử dụng. Người sử dụng chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu và ID của mình.

​Điều XX.  Bồi thường

Người sử dụng phải bồi thường và không làm tổn hại tới chúng tôi, công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, cán bộ và nhân viên của chúng tôi, khỏi mọi chi phí, phí, thiệt hại và phí luật sư phù hợp, từ bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào của bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ hoặc bởi việc sử dụng các công cụ hoặc dịch vụ của chúng tôi và hoặc bất kỳ hành động nào bạn đã thực hiện liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ của Manabie của bạn, các công cụ và dịch vụ liên quan

Người sử dụng đồng ý đảm bảo chúng tôi không bị tổn hại và bồi thường cho chúng tôi khỏi mọi mất mát về việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Và do đó, Người sử dụng đồng ý đảm bảo chúng tôi không bị tổn hại và bồi thường cho chúng tôi, tất cả các công ty con, nhân viên của chúng tôi, và bất kỳ đại lý nào thay mặt họ, bởi tất cả trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, tổn thương, lệ phí, chi phí, yêu cầu hoặc thương tích cá nhân, bao gồm cả cái chết, có thể do hoặc liên quan dưới bất kỳ hình thức nào nhưng không giới hạn ở tra tấn, vi phạm bản quyền, lừa đảo hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, công khai và bất kỳ nguyên nhân hành động dân sự, quy định hoặc hình sự nào khác theo bất kỳ khu vực tài phán nào thông qua việc bạn sử dụng các công cụ và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho người sử dụng.

​Điều XXI.  Không bảo đảm

Đối với nội dung của người sử dụng, Manabie không bảo đảm bất kỳ điều gì và không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào tại đây về tính sẵn có, tính phù hợp, độ tin cậy, tính thương mại, không vi phạm, khả năng, tính hữu dụng và sự tương thích cho bất kỳ mục đích chung hoặc mục đích cụ thể nào của trang web, công cụ, nền tảng, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp hoặc bán hoặc liên quan đến các đặc điểm dịch vụ được cung cấp bởi hoặc thông qua trang web, hoặc liên quan đến sự kịp thời, chính xác, hoặc hữu dụng của thông tin thu được từ hoặc thông qua trang web. Trang web, dịch vụ, công cụ và tất cả nội dung chứa, phân phối, bán hoặc xuất bản qua trang web được cung cấp cho Người sử dụng “As is, Where is”, không gồm bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý. Manabie không bảo đảm rằng bất kỳ hay toàn bộ dịch vụ và công cụ của chúng tôi đều có sẵn 100%  tại mọi thời điểm.

Đối với nội dung của Manabie, chúng tôi không bảo đảm các điều khoản trên theo quy định pháp luật và không thể bị loại trừ trong hợp đồng với Người sử dụng.

​Điều XXII.  Giới hạn trách nhiệm

Công ty mẹ và cán bộ, nhân viên, đại lý và người chuyển nhượng của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn hại nào do việc sử dụng nền tảng của Manabie gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nền tảng thực hiện chức năng không thành công, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, lỗ hỏng, chậm trễ trong vận hành hoặc truyền virus máy tính hoặc lỗi trực tuyến.

Chúng tôi không đảm bảo rằng các dịch vụ của chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn, sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi, hoặc kết quả thu được từ việc sử dụng các công cụ và dịch vụ của chúng tôi sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy. Chất lượng của bất  kỳ công cụ hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp có thể không nhất thiết đáp ứng với mọi mong muốn của Người sử dụng. Nếu có bất kỳ lỗi nào hoặc lỗi trong bất kỳ khía cạnh nào của các công cụ và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể không sửa được kịp thời hoặc hoàn toàn.

Chúng tôi không đảm bảo rằng bất kỳ nhà điều hành ứng dụng nào cũng sẽ phê duyệt ứng dụng cho Ứng dụng của Người sử dụng. Trong trường hợp họ không chấp nhận ứng dụng của Người sử dụng, chúng tôi không thể hoàn tiền lại cho bạn.

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi, chấm dứt hoặc tạm thời ngừng hoặc thay đổi bất kỳ công cụ hoặc dịch vụ nào chúng tôi cung cấp mà không có thông báo trước cho bạn.

​Điều XXIII.  Thông tin bảo mật

Người sử dụng đồng ý không tiết lộ bất kỳ Thông tin bảo mật nào thuộc về chúng tôi khi không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Thông tin bảo mật này bao gồm thông tin liên quan đến phần mềm, chương trình, tài liệu và thông tin kỹ thuật số theo từng hướng dẫn, tài liệu, phát minh và phát triển mà Người sử dụng tạo được dựa trên quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi, nhấn vào tỉ lệ, thống kê liên quan đến trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi và các thông tin khác được chúng tôi đánh dấu là “Bí mật”. Thông tin bảo mật không bao gồm thông tin mà công chúng biết đến thông qua việc Người sử dụng không vi phạm, hoặc là thông tin đã được phát triển độc lập mà không truy cập vào thông tin bảo mật của Manabie - được chứng minh thông qua lịch sử phát triển của phía Người sử dụng, hoặc qua một bên thứ ba hợp pháp, hoặc qua thông tin công bố theo quy định của pháp luật, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Tòa án có thẩm quyền.

​Điều XXIV.  Tiết lộ dữ liệu người sử dụng

Chúng tôi có thể giữ và sử dụng với mục đích riêng tất cả các thông tin và dữ liệu mà Người sử dụng đã cung cấp cho chúng tôi, bao gồm các thông tin nhân khẩu và thông tin liên hệ. Người sử dụng đồng ý rằng thông tin này được chúng tôi tự do chuyển nhượng và có thể bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân. Những thông tin đó có thể được chúng tôi tiết lộ cho các thực thể ở các khu vực tài phán có luật pháp hạn chế hơn về quyền riêng tư so với Luật Việt Nam.

Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm với Người sử dụng về bất kỳ sự tiết lộ thông tin nào như đã đề cập cho bên thứ ba hoặc tổ chức khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp dưới dạng không thể nhận dạng cá nhân với nhà quảng cáo, nhà xuất bản, đối tác và bất kỳ bên thứ ba nào khác.

​Điều XXV.  Không hợp tác

Không chi nhánh, hợp tác, ký kết hợp đồng lao động hoặc liên doanh nào được lập ra theo thỏa thuận này. Mỗi bên tham gia là một bên độc lập trong hợp đồng so với bên còn lại. Người sử dụng không có khả năng đại diện hoặc ràng buộc Manabie trong bất kỳ trường hợp nào.

​Điều XXVI.  Điều khoảng về sở hữu trí tuệ

Manabie và tất cả nhãn hiệu, thương hiệu dịch vụ, đồ họa và logo khác được sử dụng liên quan đến Manabie là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Manabie hoặc người cấp phép của Manabie. Các nhãn hiệu, thương hiệu dịch vụ, đồ họa và logo khác được sử dụng liên quan đến Manabie có thể là nhãn hiệu của Bên thứ ba khác. Việc Người sử dụng sử dụng nền tảng Manabie không cho phép Người sử dụng có quyền hoặc quyền cấp phép lại để sao chép hoặc sử dụng bất kỳ thương hiệu nào của Manabie hoặc của Bên thứ ba.

Người sử dụng đồng ý rằng mình đã được thông báo về tất cả nhãn hiệu, hình ảnh thương mại tổng thể, thương hiệu dịch vụ, bản quyền, bằng sáng chế, hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác hay quyền sở hữu trí tuệ thuộc bất kỳ tính chất nào khác. Đồng thời Người sử dụng cũng đồng ý rằng bất kỳ vi phạm nào của mình đối với bất kì quyền sở hữu trí tuệ nào như vậy đều bị xem là cố ý.

Tất cả tên sản phẩm, nhãn hiệu, logo, biểu tượng và tên công ty được hiển thị trên nền tảng Manabie là tài sản của chủ sở hữu tương ứng và được bảo vệ bởi các luật và quy định khác nhau.

​Điều XXVII.  Chấm dứt dịch vụ

Manabie bảo lưu quyền chấm dứt, tạm ngừng hoặc thay đổi Dịch vụ hay bất kỳ phần nào của Dịch vụ, vào bất kỳ thời điểm nào với bất kỳ lý do nào mà chúng tôi thấy phù hợp mà không phải thông báo trước.

​Điều XXVIII. Việc tự động xem hoặc sử dụng nền tảng Manabie

Người sử dụng không thể sử dụng bất kỳ tập lệnh tự động hoặc “người máy” nào để truy cập, sao chép, hoặc thao tác với bất kỳ nội dung nào được cung cấp trên nền tảng Dịch vụ này. Người sử dụng không được tham gia vào các cuộc tấn công từ chối dịch vụ nhằm vào máy chủ cung cấp nền tảng này. Chúng tôi bảo lưu quyền giới hạn hoặc dừng việc truy cập của Người sử dụng với các Dịch vụ của Manabie nếu việc sử dụng của bạn gây cản trở cho Người sử dụng khác.

​Điều XXIX. Kết nối đến trang Web của bên thứ ba

Manabie có thể cung cấp các liên kết đến trang web của Bên thứ ba; tuy nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các bên liên kết này, cũng như điều khoản sử dụng hay chính sách bảo mật của họ. Vui lòng xem xét kĩ các điều khoản sử dụng dịch vụ và chính sách bảo mật của tất cả các trang web đó trước khi sử dụng. Người sử dụng sẽ chịu trách nhiệm với những rủi ro khi sử dụng bất kỳ trang web của Bên thứ ba nào.

​Điều XXX. Vấn đề nội dung

Manabie không chịu trách nhiệm cho bất kỳ Nội dung nào được cung cấp cho Người sử dụng bởi trang web thành viên hoặc các nhà quảng cáo. Manabie không sàng lọc Nội dung được cung cấp cho Người sử dụng bởi trang web thành viên hoặc các nhà quảng cáo, và Người sử dụng đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm như vậy trước khi hiển thị những Nội dung đó trên trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền xem xét lại các Nội dung khi chúng tôi cho là hợp lý hay cần thiết để hạn chế hoặc tránh những trách nhiệm từ các nguồn khác nhau. 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào có tính chất tục tĩu, không đứng đắn, gây hiểu lầm, lừa đảo, phân biệt chủng tộc, không khoan dung, có hại hoặc bị phản đối khi nội dung đó được hiển thị do hành động của một hoặc nhiều Người sử dụng, hoặc do bất kỳ tổ chức hay bên thứ ba nào. 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào được cung cấp cho nền tảng của chúng tôi bởi các thành viên hoặc bên thứ ba mà những Nội dung đó có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, quyền công khai, hoặc những quyền thuộc bất kỳ tính chất nào tại bất kỳ khu vực tài phán nào.

Người sử dụng đồng ý bảo đảm rằng chúng tôi không có trách nhiệm bất kỳ khiếu nại nào phát sinh do việc  bạn hoặc thành viên gia đình, người thân hoặc máy tính của bạn tiếp xúc với những nội dung phản cảm. Đồng thời, Người sử dụng cũng đồng ý miễn mọi trách nhiệm có thể có cho chúng tôi liên quan tới những nội dung được cung cấp cho chúng tôi bởi các thành viên hoặc bên thứ ba có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc luật dân sự nào đó.

Bạn hiểu và đồng ý rằng việc sử dụng Internet có nghĩa là bạn có nguy cơ nhận hoặc xem các tệp và nội dung gây khó chịu hay có hại. Chúng tôi không cam kết rằng chúng tôi sẽ rà soát và chỉnh sửa tất cả nội dung để đảm bảo an toàn, chất lượng, độ chính xác, hoặc tính chuẩn mực mà bạn gặp phải thông qua Dịch vụ của chúng tôi.

​Điều XXXI. Thẩm quyền tài phán/Giải quyết tranh chấp

Thỏa thuận này phải được diễn giải, điều chỉnh và hiểu theo pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Theo các quy định của Mục này, trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào phát sinh hoặc liên quan đến Thỏa thuận này, trước tiên các bên sẽ cố gắng giải quyết thông qua tư vấn hòa giải trong vòng 30 ngày, trước khi nộp đơn lên tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

Theo các quy định của Mục này, trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào phát sinh hoặc liên quan đến Thỏa thuận này, trước tiên các bên sẽ cố gắng giải quyết thông qua tư vấn hòa giải trong vòng 30 ngày, trước khi nộp đơn lên tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

Mỗi bên sẽ chịu chi phí riêng và phí luật sư ban đầu, nhưng sau đó bên thắng kiện sẽ được bên kia bồi hoàn cho tất cả các khoản phí luật sư, phí cho người làm chứng và phí tòa án.

​Điều XXXII. Việc sử dụng nền tảng tại nước ngoài

Người sử dụng chịu trách nhiệm về luật pháp của khu vực Người sử dụng, đặc biệt là nếu truy cập từ bên ngoài Việt Nam. Vì các dịch vụ của chúng tôi chỉ được thiết kế cho Người sử dụng ở thị trường Việt Nam, chúng tôi không tuyên bố rằng việc sử dụng nền tảng này hoặc nội dung được cung cấp là hoàn toàn phù hợp với luật pháp của khu vực địa phương Người sử dụng.

​Điều XXXIII. Sai sót

Các nền tảng của Manabie có thể có các lỗi đánh máy hoặc lỗi khác, và Manabie từ chối chịu trách nhiệm với các lỗi này và Người sử dụng đồng ý rằng Manabie không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho các lỗi này.

Các nền tảng của Manabie có thể có các lỗi đánh máy hoặc lỗi khác, và Manabie từ chối chịu trách nhiệm với các lỗi này và Người sử dụng đồng ý rằng Manabie không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho các lỗi này.

​Điều XXXIV. Điều chỉnh điều khoảng

Manabie có thể xem lại hoặc điều chỉnh bất kỳ phần nào của Điều khoản vào từng thời điểm. Do đó, Người sử dụng nên kiểm tra lại các Điều khoản này để biết được các thay đổi. Phiên bản sửa đổi của Điều khoản (“Điều khoản sửa đổi”) sẽ được đăng tại https://manabie.com/vn/term. Nếu Người sử dụng không đồng ý với Điều khoản sửa đổi, Người sử dụng có thể dừng việc sử dụng Manabie. Việc tiếp tục sử dụng Manabie sau ngày điều khoản sửa đổi được đăng sẽ cấu thành việc chấp thuận Điều khoản sửa đổi của Người sử dụng.

​Điều XXXV. Thông báo

Thông báo cho Người sử dụng có thể được phát hành qua thư điện tử hoặc bằng thư tín, tùy vào lựa chọn duy nhất của Manabie

​Điều XXXVI. Sự kiện bất khả kháng

Không bên nào phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại trong hoạt động do Sự kiện Bất khả kháng, có nghĩa là các thiên tai tự nhiên, động đất, tranh chấp lao động, thay đổi luật pháp, quy định hoặc chính sách của chính phủ, bạo loạn, chiến tranh, hỏa hoạn, lũ lụt, nổi dậy, phá hoại, cấm vận, dịch bệnh, hành vi hoặc thiếu sót của nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp, khó khăn trong vận chuyển, không có sự gián đoạn hoặc chậm trễ trong các dịch vụ viễn thông hoặc bên thứ ba (bao gồm cả đường truyền DNS), lỗi phần mềm hoặc phần cứng của bên thứ ba hoặc không thể có được nguyên liệu, vật tư hoặc nguồn điện được sử dụng hoặc thiết bị cần thiết. Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi máy chủ ngưng hoạt động trong mọi trường hợp.

​Điều XXXVII. Hiệu lực từng phần và cấm ngoại giao

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được phát hiện là không thể thực thi hoặc không hợp lệ, các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực và được thi hành.

Thỏa thuận này không thể được chuyển nhượng bởi Người sử dụng nhưng hoàn toàn và không bị giới hạn bất kỳ tính chất chuyển nhượng nào với  chúng tôi.

​Điều XXXVIII. Xuất hóa đơn

Các vấn đề về hóa đơn của Manabie cho mọi khoản thanh toán dịch vụ được thực hiện theo luật pháp Việt Nam. Hóa đơn sẽ được phát hành trong vòng 1-2 ngày sau khi thanh toán thành công.

Nếu bạn yêu cầu nhận Hóa đơn thanh toán, vui lòng liên hệ với nhóm Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại support.vn@manabie.com và cung cấp thông tin sau:

Đối với khách hàng cá nhân:

 • Tên

 • Địa chỉ

 • Số điện thoại mà bạn đăng ký tài khoản Manabie

 • Số giao dịch tham khảo

Đối với khách hàng doanh nghiệp:

 • Tên công ty

 • Mã số thuế công ty

 • Địa chỉ công ty

Yêu cầu Hóa đơn phải được gửi trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán thành công. Nếu có thông tin không chính xác trong Hóa đơn, bạn cần phải báo cho Manabie trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán thành công. Hóa đơn chính xác sau đó sẽ được cập nhật từ phía Manabie và gửi cho người dùng trong vòng 1-2 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được thông báo về thông tin không chính xác từ bạn.

​Điều XXXIX. Không hoàn trả phí trong mọi trường hợp
​Điều XL. Hiệu lực

Điều khoản này có hiệu lực vào ngày 05/10/2020.

-- Kết thúc Điều khoản dịch vụ--

bottom of page